Integritetspolicy

Ficope Finanskonsult & Risk Management AB integritetspolicy

– Information om personuppgiftsbehandling

1. Inledning

Ficope Finanskonsult & Risk Management AB (Ficope) har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Med personuppgifter avses de uppgifter som kan användas för att identifiera dig.
Ficope är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Behandling sker av anställda hos Ficope.
I den här informationstexten beskrivs hur och varför Ficope behandlar dina personuppgifter.

2. Personuppgifter som behandlas

Kundförhållande och kontakt med Ficope:

Ficope behandlar dina personuppgifter för att hantera ditt kundförhållande med bolaget. Uppgifterna används för att identifiera dig och att kontakta dig efter visat intresse. De kommer användas av oss när du mottar elektronisk information för att kunna få återkoppling kring ifyllt formulär. Vi kommer även att behandla dina personuppgifter när du tar kontakt med oss eller när vi tar kontakt med dig via e-post.

Personuppgifter Laglig grund för behandling

• Identitetsuppgifter (t.ex. namn och personnummer)
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, email och telefonnummer) Berättigat intresse och samtycke.

Ficope kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Ficopes berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse.

3. Inhämtande av uppgifter

Ficope kommer endast använda den information du själv ger oss i samband med att du tecknar dig för en tjänst via oss, att du kontaktar oss, eller i samband med att du använder någon av våra digitala kanaler (till exempel e-post eller hemsida).

4. Lagring av personuppgifter

Ficope kommer endast behandla dina personuppgifter så länge det krävs. Om du har ingått ett avtal med oss kan en bevaring ske avseende avtalet som visar vad du och Ficope har kommit överens om.

5. Dina rättigheter

Tillgång till personuppgifter
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, detta kallas för registerutdrag.

Begära rättelse
Du kan begära att felaktiga uppgifter korrigeras.

Återkalla samtycke
Du har rätt till att återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter.

Begära begränsning
Du har i vissa fall rätt att begära att Ficope begränsar behandlingen av dina personuppgifter. I sådana fall kan Ficope inte garantera att uppfylla sina skyldigheter enligt avtal.

Radering
Du har under vissa fall rätt att få de uppgifter som är registrerade om dig raderade. Detta gäller inte om Ficope är skyldiga att bevara uppgifterna enligt lag.

6. Kontakt och klagomål

Du kan alltid kontakta Ficope om du har några frågor kring behandling av dina personuppgifter.
Kontaktuppgifter:

Ficope Finanskonsult & Risk Management
Kungsgatan 37
111 56 Stockholm
Telefon: +46 (0)70 445 22 16
Epost: info@ficope.se

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till dem.